มูลนิธิ
ผู้บริหาร
คณะทำงาน
หลักการเขียนเรื่อง
แนวการใช้หนังสือ
กิจกรรม
รูปกิจกรรม
 กิจกรรม
พลอากาศตรี กำธน สินธวานนท์ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือสารานุกรมไทยฯ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสนำผู้มีจิตศรัทธาเข้าเฝ้าฯ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

พลอากาศตรี กำธน สินธวานนท์ ประธานโครงการฯ มอบหนังสือพระราชทานแก่ผู้แทนโรงเรียน เนื่องในปีกาญจนาภิเษก ที่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครอสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี

ประธานฯ กล่าวประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีมอบหนังสือ พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดี

ผู้เข้ารับหนังสือพระราชทานต่างมีความมุ่งมั่นที่จะใช้ประโยชน์จากหนังสืออย่างเต็มที่

ผู้แทนของโรงเรียนที่เข้าร่วมพิธีกล่าวแสดงความรู้สึกที่ได้รับมอบหนังสือพระราชทาน

ส่วนหนึ่งของกรรมการบริหารโครงการฯ และเหล่าคณาจารย์ในพิธีเมื่อเดือน เมษายน ๒๕๓๙

คณะกรรมการบริหารและผู้สนับสนุนโครงการฯ ร่วมแสดงความยินดีต่อผู้เข้ารับหนังสือ
เมื่อเดือน มิถุนายน ๒๕๓๘

คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้ารับหนังสือ
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๓๙

ตัวอย่างของหนังสือสารานุกรมไทยฯ ที่นำมาแสดงในพิธี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ เป็นองค์ประธานในงาน ๑๕ ปี โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
คณะกรรมการเข้าเฝ้าเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๑๕

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จเป็นองค์ประธานในงาน ๒๐ ปี โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

การประชุมคณะกรรมการกลาง
โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

งานแถลงข่าวโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ


ไลออนส์มอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ให้โรงเรียนต่างจังหวัด

พิธีพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

การแข่งขันตอบปัญหาจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ