มูลนิธิ
ผู้บริหาร
คณะทำงาน
หลักการเขียนเรื่อง
แนวการใช้หนังสือ
กิจกรรม
รูปกิจกรรม
 ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ นำโดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร กรรมการบริหาร โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และ ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ กรรมการและเลขาธิการโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และคณะ เข้าหารือความร่วมมือในการผลิตสื่อประกอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ กับ ผศ.บุญเลี้ยง แก้วนาพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชามีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) เพื่อร่วมกันสานต่องานของพ่อ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)

#หนังสือของพ่อ #หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ #คิดถึงบริจาคคิดถึงสารานุกรมไทยฯ #บริจาคหนังสือสารานุกรมไทยฯเพิ่มคนดีคนเก่งให้สังคมไทย #สืบสานงานของพ่อสานต่อสารานุกรมไทยฯ