มูลนิธิ
ผู้บริหาร
คณะทำงาน
หลักการเขียนเรื่อง
แนวการใช้หนังสือ
กิจกรรม
รูปกิจกรรม
 ๔ กันยายน ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ - ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ กรรมการและเลขาธิการ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ บรรยายพิเศษ เรื่องสานต่อที่พ่อทำ ด้วยหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะ ณ โรงแรมบียอนด์สวีท กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งได้นำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๔๐ จำนวน ๑๐๔ เล่ม ซึ่งได้รับบริจาคจากผู้ที่ร่วมสานต่องานของพ่อ เพื่อมอบให้โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และพื้นที่เกาะ โครงการฯ ขอขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่องานของพ่อมา ณ ที่นี้ด้วย

#หนังสือของพ่อ #หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ #คิดถึงบริจาคคิดถึงสารานุกรมไทยฯ #บริจาคหนังสือสารานุกรมไทยฯเพิ่มคนดีคนเก่งให้สังคมไทย #สืบสานงานของพ่อสานต่อสารานุกรมไทยฯ