มูลนิธิ
ผู้บริหาร
คณะทำงาน
หลักการเขียนเรื่อง
แนวการใช้หนังสือ
กิจกรรม
รูปกิจกรรม
 โครงการ

พิธีพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยฯ

แก่

สถานการศึกษาทุกระดับทั่วราชอาณาจักร


ด้วยในปี พุทธศักราช ๒๕๓๙ อันเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ (เล่ม ๑ - ๒๐) ให้แก่โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐ และเอกชน จำนวน ๖๐๐ แห่ง (รวมเป็นหนังสือทั้งหมด ๑๒,๐๐๐ เล่ม) เพิ่มเติมจากเดิมที่พระราชทานแก่โรงเรียนระดับประถมศึกษากว่า ๓๐,๐๐๐ แห่ง มาโดยตลอด เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น

อาศิรวาทราชสดุดี
ในโอกาสพิธีมอบหนังสือชุดพระราชทาน

ธ ครองราชย์ครบ ๕๐ ปีเข้านี่แล้ว ราษฎร์ผ่องแผ้วสร่างทุกข์สุขถ้วนหน้า
เยาวชนไทยใจปรีดา น้อมศรัทธาเทอดองค์พระราชัน

ทรงเมตตาพระราชทานสารานุกรมฯให้ เยาวชนได้เรียนรู้สู่โลกฝัน
การศึกษานำความหวังอเนกอนันต์ ศาสตร์นั้นนำใจใฝ่รักดี

สาระรู้คู่คุณธรรมนำไทยรุ่ง ชาติมุ่งสู่อารยาสง่าศรี
เพราะเทคโนฯ ประสานทั่วพื้นปฐพี ศาสตร์เร็วรี่วัฒนาสู่สากล

ในวาระครองสิริราชย์องอาจยิ่ง ขอพระมิ่งเลิศฟ้ามหาชน
พระเกียรติแผ่ไพศาลบันดาลดล ทวยราษฎร์น้อมกมลเทอดพระบารมีชั่วนิรันดร์

ประพันธ์โดย นางพรรณี วัฒนายากร