ผลิตภัณฑ์โครงการฯ
หนังสือ
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
หนังสือ
สารานุกรมไทย ฉบับเทิดพระเกียรติ
หนังสือ
สารานุกรมไทยฯ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ
หนังสือ
สารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก
หนังสือ
สารานุกรมไทยฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้
หนังสือ
คำถาม-คำตอบ
CD-ROM
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ พ.ศ. ๒๕๕๐
CD-ROM
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ในวโรกาส ๗๕ พรรษา
สถานที่จำหน่าย
 Thai Junior Encyclopedia Project

"ขุมทรัพย์ทางปัญญา คือ สารานุกรมไทยฯ"

สำหรับผู้สนใจสั่งซื้อหนังสือเพื่อเก็บไว้ใช้ สะสม หรือบริจาคหนังสือเพื่อเพิ่มคนดี คนเก่ง ในพื้นที่ห่างไกล ให้สังคมไทย สามารถ ติดต่อโครงการฯ

หนังสือสารานุกรมไทย ฉบับผู้สูงวัย
รวบรวมสาระความรู้เกี่ยวกับผู้สูงวัย เริ่มจากวงจรชีวิต ทฤษฎีความชรา ผู้สูงวัยกับสังคมไทย การเสริมสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาของผู้สูงวัย และเทคโนโลยีรองรับผู้สูงวัย สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทย ซึ่งกำลังประสบอยู่ในปัจจุบันและอนาคต

ราคาเล่มละ ๒๕๐ บาท (ค่าส่งต่อเล่ม เล่มละ ๕๐ บาท)

หนังสือสารานุกรมไทย ฉบับผู้สูงวัย

หนังสือสารานุกรมไทย ฉบับเทิดพระเกียรติ "ธรรมิกราชาธิคุณ"
หนังสือสารานุกรมไทย ฉบับเทิดพระเกียรติ
เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในธรรมิกราชาที่ได้ทรงบำเพ็ญมาตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี

โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

จึงได้จัดทำหนังสือสารานุกรมไทย ฉบับเทิดพระเกียรติ ที่ประมวลหลักธรรมซึ่งพระองค์ทรงยึดถือและปฏิบัติอย่างครบถ้วน พระราชกรณียกิจด้านการสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณี และพระราชพิธีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์มีพระราชประสงค์ให้ดำรงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ

คนไทยทั้งมวลจึงควรภาคภูมิใจ ช่วยกันส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์ไว้ เพื่อเป็นการบำเพ็ญปฏิบัติบูชาถวายพระราชกุศลอย่างแท้จริง

ราคาเล่มละ ๑๖๐ บาท (ค่าส่งต่อเล่ม เล่มละ ๕๐ บาท)

หนังสือสารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก (กลับมาอีกครั้ง....ตามคำเรียกร้อง)
ได้พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีทั้งหมด ๙ หมวด มีเรื่องย่อย ๖๐ เรื่อง คลิกเพื่อแสดงรายชื่อเรื่องในสารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก:
หมวดที่ ๑ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสำคัญ
หมวดที่ ๒ พระราชวงค์
หมวดที่ ๓ องค์กรและส่วนราชการ
หมวดที่ ๔ มูลนิธิ ทุน รางวัล และโรงเรียน
หมวดที่ ๕ พระราชสถานะและพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญ
หมวดที่ ๖ ราชธรรมและพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับศาสนา
หมวดที่ ๗ พระราชพิธีในรัชกาลปัจจุบัน
หมวดที่ ๘ พระบรมราชสัญลักษณ์และเรื่องราวเกี่ยวข้อง
หมวดที่ ๙ เบ็ตเตล็ด

ราคาเล่มละ ๕๐๐ บาท (ค่าส่งต่อเล่ม เล่มละ ๕๐ บาท)

หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

หนังสือสารานุกรมไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติ
หนังสือสารานุกรมไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
๑. ธรรมิกราชา
๒. พระปรีชาสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
๓. เศรษฐกิจพอเพียง
๔. กษัตริย์-เกษตร
๕. พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
๖. พระปรีชาสามารถด้านการพัฒนาปัญญา
๗. อัครศิลปิน
๘. พระราชกรณียกิจด้านการสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณี
๙. สังคมสมานฉันท์

ราคาเล่มละ ๕๐๐ บาท (ค่าส่งต่อเล่ม เล่มละ ๕๐ บาท)

หนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ
หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เป็นหนังสือที่บรรจุสรรพวิชาไว้ครบทุกแขนง สำหรับอ่าน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และอ้างอิงเรื่องต่างๆ ได้ โดยมีผู้เขียนที่เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ เรื่องหนึ่งๆ แบ่งเนื้อหาเป็น ๓ ระดับความรู้ สำหรับเด็กรุ่นเล็ก เด็กรุ่นกลาง และเด็กโตหรือผู้ใหญ่ ควรหาซื้อไว้ค้นคว้า และหาความรู้ด้วยตนเอง หรือสำหรับพี่แนะนำวิชาแก่น้อง

ราคาเล่มละ ๒๕๐ บาท (เล่ม ๑-๑๒ ไม่มีวางจำหน่ายแล้ว) ค่าส่ง เล่มละ ๕๐ บาท
หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

หนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้
หนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้จัดทำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน "ฉบับเสริมการเรียนรู้" เพื่อเพิ่มเติมความรู้นอกห้องเรียน และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น โดยจัดพิมพ์ในขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ก ให้พกพาสะดวก มีภาพประกอบสี่สีทั้งเล่ม สวยงาม กำหนดออกปีละ ๓ เล่ม แต่ละเล่มจะบรรจุเรื่องน่ารู้ จำนวน ๓ เรื่อง เรียบเรียงด้วยภาษาที่อ่านง่าย เล่มแรกออกวางจำหน่ายแล้ว ประกอบด้วยเรื่อง ไม้ดอกหอมของไทย ไม้ในวรรณคดีไทย และสมุนไพร

สำหรับเป็นของขวัญในทุกเทศกาล เพียงเล่มละ ๘๐ บาทเท่านั้น (ไม่รวมค่าจัดส่งเล่มละ ๓๕ บาท)

หนังสือคำถาม-คำตอบ
หนังสือคำถาม-คำตอบ โดยจัดทำจากสารานุกรมไทยฯ แบ่งเป็น (เล่ม ๑ - ๒๕)
 • เด็กเล็ก เล่ม ๒๑-๒๕ ราคาเล่มละ ๓๐ บาท (สำหรับเล่ม ๑-๒๐ ไม่มีวางจำหน่ายแล้ว) 
 • เด็กกลาง เล่ม ๑๖-๒๐, ๒๑-๒๕
  (๑ ชุด มีจำนวน ๒ เล่ม) ราคาเล่มละ ๓๕ บาท 
 • เด็กโต เล่ม ๖-๑๐, ๑๑-๑๕, ๑๖-๒๐,๒๑-๒๕ ราคาเล่มละ ๔๐ บาท
  รวม ๑ ชุด มี ๑๒ เล่ม ราคา ๓๘๐ บาท 
 • สำหรับหนังสือคำถาม-คำตอบ ตั้งแต่เล่ม ๒๖ เป็นต้นไป ภายในเล่ม ประกอบด้วย เด็กเล็ก, เด็กกลาง, เด็กโต ราคาเล่มละ ๔๐ บาท (ยกเว้นเล่ม ๓๔ ราคาเล่มละ ๖๐ บาท)
ค่าส่งเล่มละ ๓๕ บาท
หนังสือถาม-ตอบ

ดัชนี สารานุกรมไทยฯ เล่ม ๑-๒๕ 
หนังสือดัชนี สารานุกรมไทยฯ ราคาเล่มละ ๕๐ บาท ค่าส่ง ๓๕ บาท
CD-ROM สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ พ.ศ. ๒๕๕๐(ขณะนี้ไม่มีวางจำหน่ายแล้ว)
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ขอเชิญชวนทุกท่าน เป็นเจ้าของซีดีรอม สารานุกรมไทยฯ (บรรจุเนื้อหาในสารานุกรมไทยฯ ๓๑ เล่ม)

ขณะนี้วางจำหน่ายแล้ว ตามคำเรียกร้อง
 • บรรจุเนื้อหาจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ๓๑ เล่ม ทุกเรื่องมี ๓ ระดับความรู้ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
 • หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับกาญจนาภิเษก
CD-ROM สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

CD-ROM สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ในวโรกาส ๗๕ พรรษา (ขณะนี้ไม่มีวางจำหน่ายแล้ว)
CD-ROM สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๕ พรรษา (บรรจุเนื้อหาในสารานุกรมไทยฯ ๒๕ เล่ม)
 • บรรจุเนื้อหาจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ๒๕ เล่ม รวม ๒๕๘ เรื่อง ทุกเรื่องมี ๓ ระดับความรู้ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย 
 • พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสำคัญ (จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับกาญจนาภิเษก) 
 • อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ จำนวน ๔๑ เพลง (พร้อมเนื้อร้อง)

มีจำหน่ายที่
กรุงเทพฯ
 • โครงการสารานุกรมไทยฯ
 • ศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัยต่างๆ
 • ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
 • นานมีบุ๊คส์
 • แพร่พิทยา
 • ร้านนายอินทร์
 • สมใจค้าหนังสือเครื่องเขียน
 • ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
 • B2S
 • บูรพาสาส์น
ต่างจังหวัด

 • เชียงใหม่ - สุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์, ดวงกมลเชียงใหม่, เชียงใหม่สมุดลานนา
 • แม่ฮ่องสอน - ทีอาร์บุ๊คเซนเตอร์, เซเว่นโปรอินเตอร์เทรท
 • เชียงราย -เชียงรายศึกษาภัณฑ์, มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์, สวนหนังสือ, สมศักดิ์ ๒, นายอินทร์เชียงราย
 • ลำปาง -ดวงกมลลำปาง, ดวงใจบุ๊คส์, เอซีซี สเตชั่นเนอรี
 • แพร่ - ทาวเวอร์บุ๊คเซ็นเตอร์, ดวงใจบุ๊ค, ซีเอ็ดเรือนทอง, รักษ์หนังสือ
 • น่าน - นราบุ๊คเซนเตอร์, รวมมิตรสรรพสินค้า, น่านเทพประทาน
 • พิษณุโลก - ศูนย์หนังสือสิทธา, ช่อชัยพฤกษ์, พิษณุโลกบุ๊คส์, ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ม.นเรศวร
 • ตาก - เจ เอส เค, เพิ่มพูนศึกษา, แม่สอดวิทยาคม
 • เพชรบูรณ์- รุ่งโรจน์ศึกษาภัณฑ์, ฉัตรเพชรสเตชั่นนารี, รุจิพานิช, จิ้นเศ้งพานิช, ศรีทองบุ๊คส์, จิตติศึกษาภัณฑ์
 • พิจิตร - เพื่อนนักเรียน, มิตต์แท้บุ๊คเซนเตอร์, ดวงใจบุ๊คส์, พิทยาคาร
 • นครสวรรค์ - ศรีมาตุลีเซนเตอร์, อัจฉริยะภัณฑ์, เรียนดี, วิทยาเซนเตอร์, คลังวิทยาศึกษา
 • สิงห์บุรี - วิทยาเซนเตอร์, คลังวิทยาศึกษา
 • อุทัยธานี - ภู่ศรีศูนย์หนังสือ, ศึกษาภัณฑ์อุทัยธานี, ณิชารีภัณฑ์
 • นครนายก - ศูนย์หนังสือจุฬาฯ , ร.ร. นายร้อย จปร.
 • ลพบุรี- นิยมศึกษาภัณฑ์, วันชัย
 • สุพรรณบุรี- สุพรรณบุ๊คเซ็นเตอร์, เสมาทอง, ศึกษาภัณฑ์สุพรรณบุรี
 • กาญจนบุรี - ศึกษาภัณฑ์กาญจนบุรี, ก้าวหน้าเครื่องเขียน, ข.ไข่เครื่องเขียน
 • ประจวบคีรีขันธ์ - ศึกษาภัณฑ์บางสะพาน, ศึกษาภัณฑ์ทองคำ, อุ่นตะวันบุ๊คส์เซ็นเตอร์, จิตรกรธุรกิจ (๑๙๙๔)
 • ปราจีนบุรี - ร้านสมประสงค์, ปราจีนพงษ์เจริญ
 • เพชรบุรี - ทวีมิตร, จักรเพ็ชรบุ๊คเซ็นเตอร์, ครุมิตร, ท่ายางวิทยา
 • นครปฐม - ไทยเสรีบุ๊คส์, ศิริธนา, วรวรรธน์ทักษิณ, จงเจริญ, กอสุวรรณ, ศึกษาภัณฑ์ทิพากร
 • ราชบุรี - อักษรศีล, อุ่นใจพานิช
 • สมุทรสงคราม - ศึกษาภัณฑ์สมุทรสงคราม, ศรีสุวรรณ
 • ฉะเชิงเทรา- สหวิทยาภัณฑ์, หนังสือดี, จันทราทิตย์ศึกษาภัณฑ์
 • ชลบุรี - ประนอม, ชลบุรี ว. พานิช, ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี, ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ม.บูรพา, ชลอักษร, สหโคเจน
 • ระยอง - บรรณาคม, ประเสริฐ, ประสิทธิ์ศิลป์บุ๊คเซนเตอร์, ระยองศึกษาภัณฑ์, เสรีภัณฑ์ระยอง, นิติสาส์น
 • จันทบุรี - สุดศิริ, อมร(เจี้ยฮั้วหยู), หนอนหนังสือ, โฆษิตวิทยา
 • สระแก้ว - ศึกษาภัณฑ์อรัญประเทศ, วังน้ำเย็นเครื่องเขียน, ที.เอส. บุ๊ค
 • อุดรธานี - ดวงกมล, ปริญญาบุ๊คเซนเตอร์, นิวง่วนแสงไทย
 • สกลนคร- ปัญญาไทย, เพิ่มพูนศึกษาภัณฑ์, ศรีชัยศึกษาภัณฑ์
 • ขอนแก่น - ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น, ปริ๊นบุ๊คสโตร์, ทรัพย์ทอง, สินธนาภัณฑ์
 • นครราชสีมา - คลังพลาซ่าจอมสุรางค์, ฮกกี่, ดวงกมลโคราช, ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ม.สุรนารี, พงศ์ไพสิทธิ์
 • บุรีรัมย์ - สวัสดีพาณิชย์บุรีรัมย์, ชัยพัฒนา, แอ๊ดวิทยา
 • อุบลราชธานี - วิทยาคาร, ชวนชัยเดช, อุบลครุภัณฑ์, น้ำยืนวัสดุ
 • ศรีสะเกษ -ไมตรีจิตเซ็นเตอร์, แสงเจริญออฟฟิตเซ็นเตอร์
 • สุรินทร์ - รวมวิทยา, เมืองช้างบุ๊คเซ็นเตอร์, เอเปิ้ล บุ๊ค พลาซ่า
 • ยโสธร - พรวิทยาเซ็นเตอร์, เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์, ทวีทรัพย์
 • สงขลา - เพลินอักษร, นายอินทร์สงขลา, เพื่อนนักเรียน, ลูกช้าง, คลังศึกษา, ศูนย์หนังสือ ม. สงขลานครินทร์
 • ชุมพร - สหไทยศึกษาภัณฑ์, ไอโซน, สุพรรณหาดใหญ่, ศูนย์หนังสือพัฒน์, ดวงกมล, ไพศาลศึกษาภัณฑ์, หาดใหญ่เครื่องเขียน
 • ตรัง - เจริญวิทย์, มิตรสาส์น, ศูนย์หนังสือตรัง, คลังวิทยา
 • ภูเก็ต - นายอินทร์, เส้งโห, เกียรติสินธุสเตชั่นเนอรี่, อนฟินิทอินไซด์
 • พัทลุง- ศูนย์หนังสือพัทลุง, ประสิทธิ์วิทยา, ไพศาลบุ๊คเซนเตอร์, ภัทรวิทยา, กอหญ้า
 • สุราษฎร์ธานี - บัณฑิต, ไทยวัฒนาพาณิช, ดอกหญ้า, สมอทอง
 • นครศรีธรรมราช - ทุ่งสงบุ๊คเฮาส์, บัณฑิตไทย, ทุ่งสงบรรณาคาร
 • นราธิวาส - ก.จักรวาล, เอเชีย, นรามีเดีย, สุวรรณสาส์น, กิจเจริญ
 • ยะลา - ศูนย์หนังสือคลังวิทยา
 • ภูเก็ต - ตานีเครื่องเขียน