All posts by info.saranukromthai

12Oct/23

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา

แนวการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ระดับประถมศึกษา การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

12Oct/23

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ระดับประถมศึกษา

แนวการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ระดับประถมศึกษา การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  

12Oct/23

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

แนวการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ระดับประถมศึกษา การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  

12Oct/23

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

แนวการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ระดับประถมศึกษา การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  

12Oct/23

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา

แนวการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ระดับประถมศึกษา การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ  

12Oct/23

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

แนวการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ระดับประถมศึกษา การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  

12Oct/23

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา

แนวการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ระดับประถมศึกษา การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี