สารานุกรมไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติ

สารานุกรมไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี จัดพิมพ์เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงบำเพ็ญมาตลอดระยะเวลา 70 ปี โดยมีเนื้อหาที่ประมวลหลักธรรม ซึ่งพระองค์ทรงยึดถือและปฏิบัติอย่างครบถ้วน ตลอดจนพระราชกรณียกิจด้านการสืบสานวัฒนธรรมขนบประเพณี และพระราชพิธีที่พระองค์มีพระราชประสงค์ให้ดำรงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ

สารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก

จัดพิมพ์ในโอกาสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี โดยมีเนื้อหาที่เป็นความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ขัตติราชประเพณี ตลอดจนหน่วยงานที่สนองงานแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ พิมพ์ 4 สี มีภาพประกอบประมาณ 1,000 ภาพ

สารานุกรมไทย ฉบับผู้สูงวัย

รวบรวมสาระความรู้เกี่ยวกับผู้สูงวัย เริ่มจากวงจรชีวิต ทฤษฎีความชรา ผู้สูงวัยกับสังคมไทย การเสริมสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาของผู้สูงวัย และเทคโนโลยีรองรับผู้สูงวัย สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทย ซึ่งกำลังประสบอยู่ในปัจจุบันและอนาคต