สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 12 (รวมเล่ม)

 

เรื่องที่ 1 โครงการตามพระราชดำริด้านการแพทย์

 

เรื่องที่ 2 การศึกษา

 


เรื่องที่ 3 การสังคมสงเคราะห์

 

เรื่องที่ 4 การพัฒนาชาวเขาและการเกษตรที่สูง

 

เรื่องที่ 5 การพัฒนาการเกษตรในชนบท

 

เรื่องที่ 6 การศึกษาการพัฒนา

 


เรื่องที่ 7 การสหกรณ์

 


เรื่องที่ 8 การพัฒนาแหล่งน้ำ

 

เรื่องที่ 9 การพัฒนาปัจจัยการผลิต

 

เรื่องที่ 10 แผนที่