สารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน เล่ม 9 (รวมเล่ม)

 

เรื่องที่ 1 เรื่องของยา

 

เรื่องที่ 2 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

 


เรื่องที่ 3 วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์

 

เรื่องที่ 4 การทำแท้ง

 

เรื่องที่ 5 การสาธารณสุข

 

เรื่องที่ 6 โรคมะเร็ง

 

เรื่องที่ 7 รังสีวิทยา

 


เรื่องที่ 8 ฟันและเหงือกของเรา

 

เรื่องที่ 9 เวชศาสตร์ชันสูตร

 

เรื่องที่ 10 เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 


เรื่องที่ 11 นิติเวชศาสตร์

 

เรื่องที่ 12 โภชนาการ

 

เรื่องที่ 13 ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท