ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาทุกสถาบัน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้นแนะนำเรื่อง (Trailer) จากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 44 ถ่ายทอดเป็นคลิปสั้นที่สนุกสนาน สร้างสรรค์ และให้ความรู้ ความยาว 3-5 นาที โดยเลือกเรื่องสนใจ 1 ใน 7 เรื่อง ได้แก่ ลิเกป่า (แขกแดง), กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง, วิทยาศาสตร์การกีฬา, แมลงทับ, ทราย, คณิตศาสตร์ในธรรมชาติ, โรคมือ เท้า ปาก ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 280,000 บาท พร้อมรับโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตรจาก พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี

การร่วมโครงการ

 1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ Google form
 2. สร้างสรรค์ผลงาน จากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 44 โดยเลือกเรื่องสนใจ 1 ใน 7 เรื่อง
 3. ส่งผลงานแนบใบสมัครและลิ้งค์ Google Drive ส่งมาที่ E-Mail : saranukrom.th@hotmail.com
  ข้อกำหนดการตั้งชื่อหัวเรื่องสำหรับจัดส่งเมลล์ (ชื่อเรื่องที่เลือกผลิต_คลิปสั้นแนะนำเรื่อง(Trailer) ชื่อทีมของตนเอง)
  เช่น ลิเกป่า(แขกแดง)_คลิปสั้นแนะนำเรื่อง(Trailer) ทีมสารานุกรมไทย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ แพร่หลายมากขึ้น
 2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนศึกษาค้นคว้าความรู้จากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และนำความรู้ไปสร้างสรรค์ผลงาน และถ่ายทอดเป็นคลิปสั้นแนะนำเรื่อง (Trailer) จากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 3. เพื่อให้มูลนิธิฯ นำผลงานที่ชนะการประกวดไปใช้เป็นคลิปสั้นแนะนำเรื่อง (Trailer) จากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 44 และสามารถตัดต่อ เผยแพร่สื่ออื่น ๆ ของมูลนิธิฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสถาบัน ไม่จำกัดชั้นปี โดยสมาชิกในแต่ละทีม ไม่จำเป็นต้องศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาเดียวกันก็ได้
 2. เป็นการประกวดประเภททีม จำนวนสมาชิกไม่เกิน 5 คน (โดย 1 ทีมสามารถส่งได้ 1 ผลงาน)

ลักษณะผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องนำมาจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 44 ในจำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ 1) ลิเกป่า (แขกแดง) 2) กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง 3) วิทยาศาสตร์การกีฬา 4) แมลงทับ 5) ทราย 6) คณิตศาสตร์ในธรรมชาติ และ 7) โรคมือ เท้า ปาก
 2. ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใด ที่ใช้ในการผลิตผลงานโดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีการกระทําที่ละเมิดกฎหมาย ถ้ามีการฟ้องร้อง ผู้ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบในทุกกรณี
 3. รูปแบบการนำเสนอของคลิปผลงาน ต้องมีเนื้อหา ภาพ เสียง ที่มีความเหมาะสม ไม่มีความรุนแรง ไม่สื่อในทางเลือกปฏิบัติ สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) ลามกอนาจาร ส่อเสียด หรือหมิ่นบุคคล องค์กร และสถาบันต่าง ๆ
 4. ความยาวของคลิปไม่เกิน 5 นาที
  • ฉากแรกของวิดีโอคลิป ต้องระบุชื่อโครงการ ในช่วงเปิดวิดีโอคลิป (Intro)
  • ฉากสุดท้ายของวิดีโอคลิป ต้องระบุชื่อทีม และชื่อสมาชิกในทีม ในช่วงท้ายวิดีโอคลิป (End Credit) ต้องใส่บทบรรยายให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย (Subtitle) ในผลงานที่ส่งเข้าประกวด (เมื่อรวม Intro และ End Credit แล้ว ความยาวต้องไม่เกิน 5 นาที)
 5. ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งผลงานพร้อมใบสมัคร ทาง E-mail ดังนี้
  • สคริปต์ (Script) หรือบทของวิดีโอคลิป จํานวน 1 ชุด (ไฟล์ PDF)
  • กรณีสถาบันการศึกษาเป็นผู้สมัคร สถาบันการศึกษาต้องบันทึกรายชื่อนิสิต นักศึกษาอาจารย์ผู้ควบคุมทีม หมายเลขโทรศัพท์ จํานวน 1 ชุด (ไฟล์ PDF)
  • ส่งผลงานในรูปแบบ File ผ่าน Google Drive ความยาวไม่เกิน 5 นาที จํานวน 1 เรื่อง (ไฟล์ MP4)
  • เมื่อได้รับรางวัลจึงนํา Flash Drive มาส่งให้ มูลนิธิฯ
  • คลิปของผลงาน ผู้เข้าประกวดจะต้องจัดส่งไฟล์ที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 720p (1,280 x 720) ขึ้นไป ในรูปแบบไฟล์นามสกุล .mp4 หรือ .mov โดยผู้ผลิตจะต้องเตรียมอุปกรณ์ และดําเนินการผลิตเอง
  • กรณีที่ผู้ส่งผลงานมีอายุต่ำกว่า 18 ปี เยาวชนต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองและให้ผู้ปกครองลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมกิจกรรมของเยาวชนด้วย
 6. ลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว ให้ตกเป็นของผู้สร้างสรรค์ โดยผู้ส่งผลงานต้องยินยอมให้มูลนิธิฯ นําผลงานไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน ในช่องทางต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งมูลนิธิฯ สามารถนำไปทำซ้ำหรือดัดแปลงได้ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ผู้จัดประกวดมีสิทธิ์นำผลงานเผยแพร่ได้ (ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถเผยแพร่ผลงานได้หลังประกาศผลการตัดสิน)
 7. คณะกรรมการคัดเลือกผลงานเพื่อรับรางวัล จํานวน 21 รางวัล (3 รางวัลต่อเรื่อง) ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 โดยสถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัลจะต้องมานําเสนอผลงาน ในวัน เวลา และสถานที่ที่มูลนิธิฯ กําหนด
 8. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องสร้างสรรค์ด้วยตนเอง และไม่นำลิขสิทธิ์ของโครงการอื่นมาใช้ รวมทั้งมิได้ลอกเลียนหรือดัดแปลงจากลิขสิทธิ์โครงเรื่องของผู้อื่น ตลอดจนไม่เคยส่งผลงานในลักษณะเดียวกับโครงการนี้เข้าประกวด หรือได้รับรางวัลจากการประกวดรายการใดที่มีลักษณะเดียวกับโครงการนี้มาก่อน หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการกระทำดังกล่าว รวมถึงได้รับการทักท้วงในขณะเผยแพร่หรือพบภายหลังจะถือเป็นโมฆะ โดยให้อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการการประกวด ในการพิจารณาและเพิกถอนรางวัลได้
 9. ผู้ส่งผลงานต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 10. ผลงานต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด และผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดส่งผลงาน

สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2567 เวลา 16.00 น. ผ่านทาง E-Mail : saranukrom.th@hotmail.com
yossartorn@gmail.com

กำหนดระยะเวลา

 1. เปิดรับสมัครลงทะเบียน 10 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2567
 2. ส่งผลงานเข้าประกวด 1 – 31 สิงหาคม 2567
 3. ประกาศผลการตัดสิน 30 กันยายน 2567
 4. กำหนดการมอบรางวัลและสถานที่ จะประกาศเพิ่มเติมอีกครั้ง

หมายเหตุ : ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 30 กันยายน 2567 โดยแจ้งผ่าน Facebook : มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

รางวัลการประกวด

 1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลเรื่องละ 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากประธานองคมนตรี (รวมมูลค่าทั้งสิ้น 140,000 บาท)
 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากประธานองคมนตรี (รวมมูลค่าทั้งสิ้น 70,000 บาท)
 3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากประธานองคมนตรี (รวมมูลค่าทั้งสิ้น 35,000 บาท)
 4. รางวัล Popular Vote (รวมมูลค่าทั้งสิ้น 35,000 บาท)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่