โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ถือกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๒ มาจนถึงปัจจุบัน มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้อ่านหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ที่เป็นสารานุกรมแบบไทยที่คนไทยทำ โดยทรงได้กำหนดหลักการของการบรรจุสรรพวิชา และเนื้อหาสาระ เพื่อตอบสนองความสามารถในการอ่านของเยาวชนในแต่ละระดับได้ด้วยตนเอง ทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้ ความคิด ความฉลาด และความดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต อันจะช่วยให้ผู้อ่านเพิ่มพูนปัญญา พึ่งพาตนเอง และทำประโยชน์ให้ส่วนรวมได้ในอนาคต ในโอกาสครบ ๕๐ ปี โครงการฯ ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโครงการฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และประชาสัมพันธ์ให้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป อย่างแพร่หลายและทั่วถึง เพื่อตระหนักถึงความสำคัญในการอ่าน และให้โอกาสนักเรียนทั่วประเทศ โดยเฉพาะ ในถิ่นทุรกันดาร โครงการฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนให้เกิดหนังสั้นดีๆ เพื่อแนะนำโครงการฯ