โรคหลอดเลือดสมอง สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 43
เขียนโดย: นายแพทย์นิพนธ์ พวงวรินทร์ และนายแพทย์ยงชัย นิละนนท์
(สัมภาษณ์นายแพทย์ยงชัย นิละนนท์)
ขอขอบคุณ โรงพยาบาลศิริราช (30 ต.ค. 64)