เสนาลิง (สมเกียรติ จันทร์พราหมณ์) ที่ช่วยประชาสัมพันธ์หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว