ขอขอบคุณโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ที่ได้ร่วมการจัดทำสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อคุณครู อาจารย์ เราไม่ได้จัดทำเพียงคลิปเดียว คลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา ลองดูว่าสามารถนำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ไปเป็นประโยชน์ต่อท่านได้อย่างไร สามารถแบ่งปันข้อมูลสำหรับการนำสื่อไปใช้กับนักเรียนของได้ท่านได้นะคะ สามารถดาวน์โหลด “คู่มือครู” หรือ “แนวทางการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ในการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ของครู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้