ขอบคุณโรงเรียนเทพศิรินทร์ ที่ร่วมการจัดทำสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อคุณครู อาจารย์ เราไม่ได้จัดทำเพียงคลิปเดียว
คลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา สามารถนำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ท่านยังสามารถแบ่งปันข้อมูลสำหรับการนำสื่อไปใช้กับนักเรียนของได้ท่านได้นะคะ

สามารถดาวน์โหลด “คู่มือครู” หรือ “แนวทางการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ในการจัดการเรียนรู้
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ของครู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้