09Dec/22

สารานุกรมไทย ขุมทรัพย์ทางปัญญา | 17 ธันวาคม 2563

     เพียงท่านช่วยกันแชร์ก็สามารถสานต่องานของพ่อได้แล้วกับการนำหนังสือของพ่อ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คลิปสุดท้ายแล้ว มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเป็นประโยชน์ต่อครู อาจารย์ สำหรับนำไปใช้กับทุกกลุ่มสาระวิชา ท่านสามารถนำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ท่านยังสามารถแบ่งปันข้อมูลสำหรับ การนำสื่อไปใช้กับนักเรียนของได้ท่านได้นะคะ สามารถดาวน์โหลด “คู่มือครู” หรือ “แนวทางการใช้หนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ในการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ของครู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

09Dec/22

สารานุกรมไทย ขุมทรัพย์ทางปัญญา กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ

   คลิปนี้เป็นการนำหนังสือของพ่อ (สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คลิปที่ ๗ แล้ว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อครู อาจารย์ สำหรับนำไปใช้กับ กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ท่านสามารถนำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ท่านยังสามารถแบ่งปันข้อมูลสำหรับการนำสื่อไปใช้กับนักเรียนของได้ท่านได้นะ สามารถดาวน์โหลด “คู่มือครู” หรือ “แนวทางการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ในการจัดการเรียนรู้ไปใช้ ในการจัดการเรียนรู้ของครู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

09Dec/22

สารานุกรมไทย ขุมทรัพย์ทางปัญญา | 24 กันยายน 2563

   คลิปนี้เป็นการนำหนังสือของพ่อ (สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คลิปที่ ๕ แล้ว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อครู อาจารย์ สำหรับนำไปใช้กับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสุขศึกษา และพละศึกษา กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีท่านสามารถนำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ท่านยังสามารถแบ่งปันข้อมูลสำหรับการนำสื่อไปใช้กับนักเรียนของได้ท่านได้นะคะ สามารถดาวน์โหลด “คู่มือครู” หรือ “แนวทางการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯในการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ของครู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๐ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

09Dec/22

สารานุกรมไทย ขุมทรัพย์ทางปัญญา | 17 กันยายน 2563

   คลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อ กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสุขศึกษา และพละศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุมศิลปะ และคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ท่านสามารถนำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ท่านยังสามารถแบ่งปันข้อมูลสำหรับการนำสื่อไปใช้กับนักเรียนของได้ท่านได้นะคะ สามารถดาวน์โหลด “คู่มือครู” หรือ “แนวทางการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ในการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ของครู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

09Dec/22

รายการ สารานุกรมไทย ขุมทรัพย์ทางปัญญา | 3 กันยายน 2563

   ขอบคุณโรงเรียนเทพศิรินทร์ ที่ร่วมการจัดทำสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อคุณครู อาจารย์ เราไม่ได้จัดทำเพียงคลิปเดียว คลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา สามารถนำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ท่านยังสามารถแบ่งปันข้อมูลสำหรับการนำสื่อไปใช้กับนักเรียนของได้ท่านได้นะคะ สามารถดาวน์โหลด “คู่มือครู” หรือ “แนวทางการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ในการจัดการเรียนรู้ ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ของครู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

09Dec/22

สารานุกรมไทย ขุมทรัพย์ทางปัญญา 13 สิงหาคม 2563

  ขอขอบคุณโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ที่ได้ร่วมการจัดทำสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อคุณครู อาจารย์ เราไม่ได้จัดทำเพียงคลิปเดียว คลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา ลองดูว่าสามารถนำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ไปเป็นประโยชน์ต่อท่านได้อย่างไร สามารถแบ่งปันข้อมูลสำหรับการนำสื่อไปใช้กับนักเรียนของได้ท่านได้นะคะ สามารถดาวน์โหลด “คู่มือครู” หรือ “แนวทางการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ในการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ของครู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

09Dec/22

สารานุกรมไทย ขุมทรัพย์ทางปัญญา | 6 สิงหาคม 2563

   รายการที่เป็นประโยชน์ ต่อคุณครู อาจารย์ ลองดูนะคะ สามารถดาวน์โหลด “คู่มือครู” หรือ “แนวทางการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ในการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ของครู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้