เพียงท่านช่วยกันแชร์ก็สามารถสานต่องานของพ่อได้แล้วกับการนำหนังสือของพ่อ
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร คลิปสุดท้ายแล้ว มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเป็นประโยชน์ต่อครู อาจารย์ สำหรับนำไปใช้กับทุกกลุ่มสาระวิชา
ท่านสามารถนำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ท่านยังสามารถแบ่งปันข้อมูลสำหรับ
การนำสื่อไปใช้กับนักเรียนของได้ท่านได้นะคะ สามารถดาวน์โหลด “คู่มือครู” หรือ “แนวทางการใช้หนังสือสารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชนฯ ในการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ของครู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้