คลิปนี้เป็นการนำหนังสือของพ่อ (สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คลิปที่ ๗ แล้ว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อครู อาจารย์ สำหรับนำไปใช้กับ
กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ท่านสามารถนำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
ท่านยังสามารถแบ่งปันข้อมูลสำหรับการนำสื่อไปใช้กับนักเรียนของได้ท่านได้นะ
สามารถดาวน์โหลด “คู่มือครู” หรือ “แนวทางการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ในการจัดการเรียนรู้ไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้ของครู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้