คลิปนี้เป็นการนำหนังสือของพ่อ (สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คลิปที่ ๕ แล้ว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อครู อาจารย์ สำหรับนำไปใช้กับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสุขศึกษา และพละศึกษา กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีท่านสามารถนำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ท่านยังสามารถแบ่งปันข้อมูลสำหรับการนำสื่อไปใช้กับนักเรียนของได้ท่านได้นะคะ สามารถดาวน์โหลด “คู่มือครู” หรือ “แนวทางการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯในการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ของครู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๐ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้