คลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อ กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสุขศึกษา และพละศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุมศิลปะ และคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ท่านสามารถนำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร

ท่านยังสามารถแบ่งปันข้อมูลสำหรับการนำสื่อไปใช้กับนักเรียนของได้ท่านได้นะคะ
สามารถดาวน์โหลด “คู่มือครู” หรือ “แนวทางการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
ในการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ของครู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้